19 Cze 2012

Gmina Miejska Zawidów

Pięciotysięczny Zawidów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim, na pograniczu Czech i Niemiec. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym Polskę z krajami Europy.

Bezpośrednia lokalizacja przy międzynarodowych szlakach to tylko jeden z wielu atutów, które zachęcają do ulokowania w granicach miasta własnego biznesu.

Miasto Zawidów oferuje znaczące korzyści ekonomiczne inwestorom zagranicznym, którzy zdecydują się ulokować swoja działalność gospodarczą na terenie gminy oraz posiadają możliwość zbywania produktów lub usług na rynku międzynarodowym. Dotyczy to różnych dziedzin gospodarki ale także niemal wszystkich szczegółowych branż przemysłu. Korzyści te sięgają od trzydziestu kilku do ponad czterdziestu euro na każde 100 euro przenoszonej wartości dodanej.

Miasto Zawidów jest korzystnym miejscem lokalizacji przemysłu również w stosunku do firm czysto polskich. 

Inwestowaniu w mieście sprzyja także przyjazna polityka samorządu, społeczna akceptacja, szeroki wachlarz terenów inwestycyjnych i zindywidualizowane podejście do potrzeb inwestora.

Dokładana inwentaryzacja zasobów pozwala w sposób prosty i przejrzysty odnaleźć dla inwestora uzbrojoną działkę inwestycyjną.

Tereny inwestycyjne znajdują się przy głównych węzłach komunikacyjnych, w centrum i na obrzeżach miasta. W znakomitej większości mają zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej.

panorama punkty 

Legenda

▀    tereny inwestycyjne i nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

    główne szlaki komunikacyjne: droga wojewódzka nr 355 (PL),
droga krajowa nr 13 (CZ)

Na dogodne warunki lokalizacyjne wpływa także płynność transportowa.

Podstawowym elementem sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 355, prowadzącej do granicy z Republika Czeską. Główna droga po stronie czeskiego sąsiada ma status drogi krajowej nr 13 i jest jedną z głównych dróg prowadzących do kluczowych węzłów komunikacyjnych na terytorium Republiki Czeskiej. O atrakcyjności poruszania się tym szlakiem decyduje bliskość autostrady czeskiej, oddalonej od granic administracyjnych Zawidowa zaledwie o 34 km i polskiej, nowo powstałej, autostrady A4, będącej częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr III, przebiegającego w kierunku wschód-zachód, od granicy niemieckiej. A4 Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela)-Aachen-Kolonia-Erfurt-Wrocław-Katowice-Kraków-Kijów.

Zawidów jest także ważnym węzłem komunikacyjnym na międzynarodowej trasie kolejowej. Oddalona 2 km od centrum miasta stacja kolejowa obsługuje transport z Czech.

Odległości z Zawidowa do wybranych miast:

  •  Görlitz: 15 km
  • Zittau: 24 km

  • Liberec: 30 km

  • Drezno: 100 km

  • Lipsk:  231

  • Berlin: 237 km

  • Praga: 171 km

  • Jelenia Góra: 67 km

  • Bolesławiec: 58 km

  • Wrocław: 160 km

 

Ziemia obiecana dla inwestycji

Gmina Zawidów jest obszarem, w którym ziemia jest dobrem występującym w relatywnie znacznej ilości. O ile bowiem w Polsce na 1 mieszkańca przypada prawie 8100 m2 powierzchni, a w powiecie zgorzeleckim – ponad 8730 m2, to w Zawidowie niemal 13500 m2.

panorama2

 

Kapitał intelektualny „Trójstyku”

Czynnikiem korzystnie wpływającym na otoczenie biznesu w gminie są zasoby ludzkie. Młodzi, rzutcy i dobrze wykształceni mieszkańcy stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw. Najprężniejsze firmy po czeskiej i niemieckiej stronie chętnie powierzają eksponowane stanowiska właśnie mieszkańcom Zawidowa, ze względu na kwalifikacje i dużą zdolność asymilacji.

 

Gmina z nowoczesną infrastrukturą

Szczególną dbałością gmina otacza infrastrukturę techniczną poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybudowana w 2005r. nowoczesna oczyszczalnia obsługuje w 50 procentach potencjał gospodarczy miasta, pozostałą część mocy przerobowych pozostawiono na potrzeby nowych przedsiębiorstw.

zuw oczysz

Media dostępne na terenie gminy

- sieć dróg na ternie miasta charakteryzuje się zróżnicowanymi parametrami technicznymi. Podstawowym elementem sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej 355, prowadzącej do granicy z Republiką Czeską. Sieć drogową uzupełniają drogi gminne, których długość wynosi 18,5 km. Główne drogi  miasta łączą się z pobliskimi ośrodkami subregionalnymi, takimi jak Lubań, Zgorzelec, Bogatynia, z którymi skomunikowany jest transport prywatny i publiczny.

- Zawidów zasilany jest w wodę z ujęcia głębinowego. Sieciowy system zasilania ludności w wodę obejmuje całe miasto. W 2007 roku zmodernizowano miejscowy Zakład Uzdatniania Wody oraz rozbudowano ujęcie wody. Obiekt został całkowicie unowocześniony, a wdrożone rozwiązania technologiczne przyczyniły się do usunięcia z wody surowej wszystkich zanieczyszczeń do wartości normatywnych wymaganych przepisami UE.

- Usługi kanalizacyjne świadczone są przy wykorzystaniu istniejących urządzeń sieciowych oraz transportu specjalnego. Ścieki płynne usuwane są poprzez system sieci kanalizacyjnych, których długość w mieście wynosi obecnie 36,68 km. Dzięki budowie zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej z modernizacją oczyszczalni ścieków zwiększono przepustowość oczyszczalni z 300 m3 do 1100 m3 na dobę i spowodowało zwiększenie długości kanalizacji sanitarnej o 16 km i 5 km sieci deszczowej.  

- Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta jest w przeważającej mierze siecią kablową podziemną. Stan techniczny sieci wysokich napięć jest bardzo dobry, sieci średnich napięć – dobry, niskich – bardzo dobry. W celu zwiększenia ilości działek pod zabudowę jedno i wielorodzinną zlikwidowano kolizyjne sieci energetyczne na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Przepustowość linii elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć nie stanowi żadnej przeszkody w rozbudowie miejskiego układu sieciowego, gotowego przyjąć większe obciążenia.
 
- gospodarka cieplna na terenie miasta oparta jest o nowoczesne, ekologiczne kotłownie lokalne oraz ogrzewanie indywidualne. W ostatnich latach obserwuje się podejmowanie licznych przedsięwzięć o wymiarze ekologicznym. Systematycznie zastępuje się ogrzewanie węglowe ogrzewaniem wykorzystującym alternatywne źródła energii – olej opałowy, gaz płynny i inne. 

- stacjonarna łączność telefoniczna w Zawidowie obsługiwana jest przez Telekomunikację Polską S.A. Dostępność telefonii przewodowej wykazuje jeden z wyższych poziomów wśród gmin powiatu zgorzeleckiego. Sieć telefoniczna pokrywa całe terytorium miasta w pełni zaspokajając potrzeby mieszkańców i obsługiwana jest przez nowoczesną centrale cyfrową. W mieście funkcjonuje również zawidowska sieć internetowa.

- sieć telefonii komórkowy Plus GSM, T-Mobile, Orange – stacja przekaźnikowe na terenie miasta i w jego okolicach.

- brak sieci dystrybucyjnej i urządzeń gazu ziemnego. W celach bytowych i grzewczych wykorzystuje się gaz płynny LPG.


fairplayNagrodzeni za profesjonalizm

Do obsługi inwestora w Gminie powołany został ambitny, młody i merytorycznie dobrze przygotowany zespół, który umożliwia inwestorowi szybki dostęp do kompleksowej informacji i udziela wsparcia w każdej fazie procesu inwestycyjnego. Za profesjonalną obsługę inwestora Gminę czterokrotnie nagrodzono w prestiżowym konkursie „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

 
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego

– Struktura funkcjonalno – przestrzenna

plan

Gmina w liczbach

Obszar gminy w km2: 6,07

Tereny rolne: 4,17 km2             Tereny leśne: 0,33 km2           Tereny zurbanizowane: 1,34 km2

Liczba mieszkańców: 4463

Cena wody (zł/m3) – 3,46 zł netto

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) - 6,52  zł netto

Cena ziemi – 40,00 zł brutto m2 

 

Struktura procentowa ludności w gminie miejskiej Zawidów

Przedziały wieku w latach

Gmina Miejska Zawidów

ogółem

% ogółu populacji

do 19

1052

23,57%

20-29

801

17,95%

30-39

604

13,54%

40-49

636

14,25%

50-59

657

14,72%

60-64

222

4,97%

powyżej 64

491

11,00

Razem

4463

100%

 

Struktura ekonomiczna ludności w gminie miejskiej Zawidów

Grupy funkcjonalne

Gmina Miejska Zawidów

ogółem

% ogółu populacji

wiek przedprodukcyjny

898

20,12%

wiek produkcyjny

2977

66,70%

wiek poprodukcyjny

588

13,18%

Razem:

4463

100%


 

Gospodarka

Wśród podmiotów gospodarczych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Zawidów największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa z branży handlowej, transportowej (największa dynamika wzrostu) oraz budowlanej.

Aktywna polityka władz samorządowych w stosunku do kapitału zagranicznego istotnie wpływa na ożywienie gospodarcze i tym samym rozkwit małych i średnich inicjatyw inwestycyjnych, zwłaszcza w sferze produkcji, handlu, transportu, branży budowlanej i usługowej. W mieście sukcesywnie przybywa przedsiębiorców inwestujących
 w nowoczesne i dochodowe gałęzie przemysłu, zwłaszcza elektronicznego. Miasto stwarza również przyjazny klimat dla przedsiębiorczości z innych sektorów, szczególnie tych gdzie zwrot zainwestowanego kapitału jest największy (przemysł spożywczy, bankowość).
 

Na terenie powiatu zgorzeleckiego, w którym leży Miasto Zawidów poziom wynagrodzeń w przemyśle wynosił 95,56% średniego poziomu w Polsce. Oznacza to, że wyniki oszacowań potencjalnych korzyści ekonomicznych w poszczególnych gałęziach przemysłu dla Miasta Zawidów mogą być jeszcze wyższe niż średnie dla Polski.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

Placówki handlowe i gastronomiczne

32

Produkcja wyrobów przemysłowych

3

Produkcja wyrobów spożywczych

0

Budownictwo

22

Usługi transportowe

21

Zakłady produkcyjno - usługowe

41

OGÓŁEM:

119 

Rozwojowi miasta Zawidów w zakresie społeczno-gospodarczym sprzyja:                                                               

- korzystna struktura wiekowa ludności przejawiająca się dużym wskaźnikiem udziału młodzieży,

- nowe dziedziny gospodarcze kształtujące się na terenie miasta,

- tradycja przemysłowa miasta,

- dobre wyposażenie w obiekty usług publicznych,

- duża podaż dobrze wykształconych kadr,

- korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne,

- dogodne powiązania komunikacyjne z ośrodkami przemysłowymi oraz z układem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym.

 

PRZYKŁADOWA OFERTA INWESTYCYJNA:

Lokalizacja: Zawidów, ul. Grunwaldzka

Opis: Nieruchomość zabudowana, 308 Obr.

Powierzchnia nieruchomości - 2 196 m2

Przeznaczenie w MPZP - 1 MM- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, lokalizacja na „Starym Mieście”, teren ogrodzony, budynek biurowo-usługowy.

Istniejąca infrastruktura: kanalizacja, wodociąg, energia, łącza telekomunikacyjne, c.o.                

Komunikacja:               
- droga dojazdowa - kostka brukowa    
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej:

- budynek usytuowany przy drodze wojewódzkiej: 15 km do Niemiec, 50 m do Czech
- kolej- do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska - Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115 km, Rotenburg (Niemcy) 30 km

Ograniczenia budowlane:
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki - 0,5Opis terenu                        
Istniejące budynki - budynek o 3 kondygnacjach

Lokalizacja: Zawidów, ul. Zgorzelecka

 

Opis: Nieruchomość niezabudowana, Dz.nr ew. 3/1,3/3, 3/4 Obr. I AM 1

Powierzchnia nieruchomości - 18 467 m2

Przeznaczenie w MPZP- 2 B- tereny wytwórczości, składowania, usługi i produkcja.

Istniejąca infrastruktura - kanalizacja, energia, wodociąg.

Komunikacja:                   
- droga dojazdowa - droga asfaltowa
(rodzaj nawierzchni i szerokość)    
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej - teren przy drodze wojewódzkiej, 50 m do stacji paliw, 15 km do Niemiec, 400 m do Czech,
Kolej - do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska: Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115 km, Rotenburg (Niemcy) 30 km.

Ograniczenia budowlane - brak zabudowań
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki - 0,45
Maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje    
Minimalna wysokość zabudowy - 1 kondygnacja i poddasze
                          

Lokalizacja: Zawidów, ul. Lubelska


Opis: Działka nr ew. 772/2 AM-12 Obr. I
Powierzchnia nieruchomości - 5 460 m2
Przeznaczenie w MPZP - PE – tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa,
projektowane na terenach nieczynnego żwirowiska

Uzbrojenie terenu: Istnieje możliwość uzbrojenia terenu

Komunikacja                   
- droga dojazdowa - droga gminna, asfaltowa
(rodzaj nawierzchni i szerokość)   
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej- 2 km do drogi wojewódzkiej, kolej - 1 km do stacji kolejowej, 2 km do Czech, 15 km do Niemiec
- odległość od lotniska- Praga (Czechy) 120 km, - Drezno (Niemcy) 115 km, - Rotenburg (Niemcy) 30 km.

 Lokalizacja: Zawidów, ul. Zgorzelecka


Opis: Nieruchomość zabudowana budynkiem oraz pomieszczeniami gospodarczymi- dz. Nr ew. 91 i 92 Obr.I AM- 3

Powierzchnia nieruchomości - 15 666 m2
Przeznaczenie w MU2 - teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej i usługowej.

Istniejąca infrastruktura - kanalizacja, wodociąg, energia, łącza telekomunikacyjne.

Komunikacja                   
- droga dojazdowa, asfaltowa w odległości 20 m   
- teren zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej
- 2 km do stacji kolejowej, 15 km do Niemiec, 500 m do Czech.

- odległość od lotniska - Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115 km. Rotenburg (Niemcy) 30 km

Opis terenu: teren ogrodzony i zagospodarowany

Minimalna powierzchnia zabudowy:
-  działka zabudowa wolnostojąca 80 m2,
 - zabudowa szeregowa 60 m2
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
-  zabudowa wolnostojąca  - 0,16
-  zabudowa szeregowa - 0,36
-  maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze.

Lokalizacja: Zawidów, ul. Jana Pawła II

Opis: Nieruchomość niezabudowana 576/1 Obr. I AM 6

Powierzchnia nieruchomości: 4 734 m2

Przeznaczenie w MPZP: 2 UK – usługi komercyjne

Infrastruktura techniczna: kanalizacja, energia, wodociąg

Komunikacja:                 
- droga dojazdowa: asfaltowa   
- teren przy drodze wojewódzkiej
- do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska: Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115 km, Rotenburg (Niemcy) 30 km.

 

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!