09 Sty 2015

Podatek od nieruchomości na rok 2016 wynosi:

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Zawidowa:
1. Od gruntów :
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 
powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 
powierzchni.
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennnego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego palnu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł od m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ).

 

Opłata od posiadania psów

Stawka roczna opłaty od posiadania psów na rok 2016 wynosi:
1/ 30,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
2/ 60,00 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1.

Osoby posiadające psy winny wpłacać należną opłatę na konto:
Urząd Miejski w Zawidowie
PKO BP S.A.
Oddział Bolesławiec
32 1020 2137 0000 9102 0115 5621

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2016 roku.

 

OPŁATA TARGOWA  

W roku 2016 obowiązują następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1/ przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzyni – 9,00 zł
2/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 1m2 – 11,00 zł,
3/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 1 m2 do 3 m2 – 16,00 zł,
4/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 3 m2 do 7 m2 – 24,00 zł,
5/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 7 m2 - 36,00 zł
6/ przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy – 21,00 zł,
7/ przy sprzedaży z kiosków, pawilonów, wiat i innych obiektów nie będących budynkiem w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 9,00 zł

Podatek od środków transportowych

Poniżej Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
http://bip.zawidow.eu/zalaczniki/775/60_25-11-2015_14-51-14_11-01-2016_10-11-07.pdf

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!